Nghiên cứu thị trường hàng quý, hàng năm có giúp bạn mang lại trải nghiệm khách hàng tốt, giúp bạn giữ khách hàng không?

Quick anwser: Có, nhưng rất ít.

CRM hoặc Quản lý quan hệ khách hàng là một chiến lược để quản lý các mối quan hệ và tương tác của tổ chức với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Hệ thống CRM giúp các công ty kết nối với khách hàng, hợp lý hóa quy trình và cải thiện lợi nhuận.