Kỹ Năng

Giá trị Vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) – một số liệu nền tảng cho thành công của các doanh nghiệp, nhưng lại thường xuyên bị “xem nhẹ” bởi các số liệu tăng trưởng và các chiến lược thu hút khách hàng mới.

Điều đầu tiên bạn học được trong tất cả khoá học bán hàng hoặc viết bài quảng cáo là mọi người mua hàng dựa trên cảm xúc. Điều thứ hai bạn học được là cần phải thu hút cảm xúc của người mua bằng cách nhấn mạnh lợi ích của sản phẩm thông qua các tính năng.

Thực thi một chiến dịch Influencer Marketing không chỉ cần bám sát quy trình lựa chọn Influencer, triển khai và đo lường sau chiến dịch, mà bên cạnh đó còn có những quy tắc bổ sung, những điều cần lưu ý, tuy nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn bộ chiến dịch.

Quan Tâm Cao