Nhượng Quyền Thương Hiệu

Nhượng quyền là một ý tưởng kinh doanh mà trong đó công ty nhượng quyền chia sẻ thương hiệu và công nghệ cho những người mua nhượng quyền và nhận lại một khỏang phí gọi là phí nhượng quyền. Các điều kiện nhượng quyền bao gồm cả những điều kiện hỗ trợ về nâng cấp họat động của cửa hàng.

Họat động nhượng quyền giúp cho công ty nhượng quyền thu được nhiều lợi ích đặc biệt là khả năng phát triển mạng lưới mà không phải trực tiếp quản lý họat động của cửa hàng.

Trong hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, người mua nhượng quyền trả hai khỏang phí. Một khỏang phí trả một lần khi mua nhượng quyền và một lọai phí trả trên doanh số hàng bán ra hàng tháng. Ngòai ra, người mua nhượng quyền còn phải cam kết tổ chức họat động cửa hàng theo tiêu chuẩn và qui trình được đưa ra bởi công ty nhượng quyền.

Thông thường công ty nhượng quyền hỗ trợ trong việc chọn vị trí và thiết kế xây dựng cửa hàng, tuyển chọn danh mục hàng hóa và dịch vụ, tuyển chọn và huấn luyện nhân viên và hỗ trợ họat động quảng cáo cho cửa hàng.

McDonalds1yearDailyChart_01S

Biểu đồ hiệu quả họat động của một cửa hàng McDonald

Do cần thiết phải duy trì uy tín thương hiệu của công ty nhượng quyền, công ty nhượng quyến thường phải giám sát họat động của các cửa hàng nhượng quyền nhằm đảm bảo rằng các cửa hàng cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn thống nhất mà công ty nhượng quyền đề ra.

Động cơ để công ty nhượng quyền quan tâm hỗ trợ cửa hàng nhượng quyền là vì công ty nhượng quyền thu lợi thông qua phí loyalty mà cửa hàng trích chi trả trên doanh số bán ra hàng tháng, do vậy công ty nhượng quyền cần phải hỗ trợ để các cửa hàng nhượng quyền họat động kinh doanh có hiệu quả. Quảng cáo, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, và phát triển hệ thống là công việc mà các công ty nhượng quyền trực tiếp đảm đương thực hiện với sự đóng góp kinh phí bởi các cửa hàng nhượng quyền.

Một vài điều kiện nhượng quyền của một số công ty lớn trên thế giới


Đỗ Hòa - www.marketingchienluoc.com

Comments powered by CComment