Cải tiến mục tài liệu tham khảo

Nhằm để nâng cao tính hiệu quả của mục tài liệu chia sẻ, chúng tôi vừa nâng cấp tính năng quản lý tài liệu download.

Với sự nâng cấp nầy, phần mã nguồn của trang web được ổn định hơn, không bị xung đột như phần mềm mà chúng tôi đã sử dụng trước đây. Riêng phần mềm quản lý download cũng được cải thiện về mặt giao diện lẫn hiệu quả sử dụng.

Admin Marketing Chiến Lược

Comments powered by CComment