Datacenter bảo trì kéo dài

Datacenter QT thông báo bảo trì trong 30 phút từ 5 giờ sáng hôm nay, vậy mà tới 12 giờ trưa mà vẫn chưa xong.

Hoạt động trang web trong thời gian nầy hầu như bị tê liệt hoàn toàn. Không hiểu sao họ không bắt đầu sớm hơn để khỏi ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng.

Các server ở bên Mỹ, mỗi lần bảo trì họ luôn thông báo trước nhiều tháng và thông báo nhắc lại trước 1 tuần rồi lại thông báo trước khi bắt đầu. Mục đích là để khách hàng sắp xếp hoạt động và giảm thiểu thiêt hại cho khách hàng.

Họ cũng rất minh bạch về nội dung bảo trì, nâng cấp cái gì, thay thế cái gì, sửa chữa cái gì... Riêng Datacenter bên mình thì không thông báo lý do gì cả.

Comments powered by CComment