Nâng cấp Khảo Sát Marketing Excellence

Công cụ Khảo sát Marketing Excellence vừa được nâng cấp bằng một website hoàn toàn mới. User đã sử dụng công cụ nầy trong quá khứ bây giờ có cơ hội đăng ký để thực hiện khảo sát lại. Trong quá khứ điều nầy là không thể được vì mỗi user sau khi đăng ký chỉ có thể thực hiện khảo sát một lần.

Admin

Comments powered by CComment