Kiểm Soát Xung đột kênh

Đỗ Hòa. Xung đột kênh là một điều khó tránh khỏi đối với những doanh nghiệp có chiến lược đa kênh. Tuy khó có thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng nếu tuân thủ một số nguyên tắc thì có thể hạn chế được.

10 nguyên tắc kiểm soát xung đột kênh:

  1. Chọn đối tác một cách cẩn thận, so sánh với những đối tác đã làm tốt nhất (đưa mục tiêu của hai bên ra bàn bạc một cách thẳng thắng)
  2. Cần có chiến lược kênh
  3. Giải thích về phân khúc thị trường và giải pháp khách hàng
  4. Công nhận và có biện pháp khen thưởng đối với những đóng góp một cách công bằng
  5. Sử dụng giá để củng cố các luật lệ
  6. Thông tin, trao đổi sớm và rõ ràng (cũng yêu cầu đối tác như vậy)
  7. Luôn luôn tìm hiểu các khả năng lựa chọn khác của đối tác
  8. Thoả thuận các mục tiêu và các yếu tố ưu tiên, theo dõi chặt chẻ
  9. Cùng đón mừng các thành quả đạt được
  10. Nhanh chóng đặt vấn đề khi thấy có biểu hiện thiếu trách nhiệm

Đỗ Hòa - www.marketingchienluoc.com

Comments powered by CComment