Đỗ Hòa. Qui trình từng bước tổ chúc và quản trị một dự án.

Quản lý dự án

 • Khởi xướng dự án
 • Xác định qui mô của dự án
 • Xác định mục tiêu và số lượng hoá
 • Xây dựng cơ cấu bộ máy quản trị và thực hiện dự án
 • Ban cố vấn
 • Tài trợ dự án
 • Giám đốc dự án
 • Các thành viên chủ chốt
 • Sắp xếp lực lượng
 • Xây dựng tiến trình dự án
 • Dự trù ngân sách
 • Làm rõ chiến lược marketing
 • Giới thiệu bức tranh tổng thể
 • Xác định phân đoạn thị trường trọng tâm
 • Giải thích các giải pháp cho từng phân đoạn
 • Cụ thể hoá giải pháp bằng 7P (sản phẩm, giá, kênh, xúc tiến, qui trình, bằng chứng, con nhân lực)
 • Cụ thể hoá dự kiến kết quả sẽ đạt được
 • Qui trách nhiệm cho từng thành viên
 • Xác định hành vi và năng lực cần thiết
 • Xác định hành vi và năng lực cần thiết của giám đốc dự án và các thành viên chủ chốt
 • Xác định năng lực của các thành viên maketing (thành viên trong kênh phân phối).
 • Tái bố trí cơ chế ảnh hưởng
 • Xác định các cơ chế ảnh hưởng liên quan đến việc triển khai chiến lược.
 • Đánh giá tính hiệu quả
 • Xác định thước đo thiết yếu để đảm bảo thực hiện thành công
 • Thực hiện những thay đổi cần thiết.
 • Triển khai cơ cấu ảnh hưởng
 • Xây dựng nhân sự để triển khai những bước được xác định là quan trọng trong từng cơ chế.
 • Xác định nghĩa vụ và quyền hạn của từng nhóm.
 • Xây dựng qui trình, lịch làm việc, ngân sách và chỉ tiêu cho từng nhóm hành động.
 • Đo lường và điều chỉnh qui trình
 • Thường xuyên đo lường hiệu quả thực hiện so với mục tiêu và lịch thời gian
 • Chấn chỉnh những thiếu hụt.
 • Thu thập sáng kiến để cải tiến
 • Xin phê chuẩn để áp dụng, triển khai.

Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com