Theo Dõi Điều Chỉnh Kế Hoạch Marketing

Đỗ Hòa. Kiến thức, kỹ năng cần thiết để giám sát việc thực hiện kế hoạch, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm.

Pin It

Theo dõi và đo lường hiệu quả

implementationmetrics_mktcl_w

Trong quá trình triển khai kế hoạch, bạn cần phải theo dõi để biết liệu mọi thứ có đi đúng theo hướng mà bạn muốn về mặt kết quả lẫn tiến độ thời gian. Các biện pháp theo dõi và đo lường cần phải áp dụng cho cả tiêu chí nội bộ lẫn tiêu chí thị trường. Đối với marketing hiện đại, đo lường giá trị tạo ra cho khách hàng là biện pháp cơ bản để đo lường sự thành công.

Đo lường hiệu quả công tác nội bộ là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả việc tạo ra và chuyển giao giá trị cho khách hàng (nguyên nhân và kết quả). Các biện pháp đo lường cần áp dụng cho tất cả các chỉ tiêu quan trọng trong vịêc đánh giá hiệu quả công việc.

Đo lường phải bao gồm các cột mốc đánh dấu mức độ hoàn thành công việc và mục tiêu sau cùng.  Quản lý hiệu quả công việc bao giờ cũng phải đi kèm với biện pháp đo lường hiệu quả cụ thể.

Xác định các biện pháp đo lường hiệu quả từ việc thực hiện kế hoạch thông qua các chỉ tiêu tài chính lẫn phi tài chính

  • Doanh thu bán hàng
  • Lợi nhuận
  • Sản phẩm
  • Định vị
  • Kênh
  • Dựa trên khách hàng
  • Xúc tiến bán hàng
  • Giá
  • Nhân sự
  • Qui trình

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Pin It

Comments powered by CComment