Qui Trình Xây Dựng Kế Hoạch Marketing

Kế hoạch marketing hàng năm cho một ngành hàng thường bao gồm các nội dung: phân tích, xác định mục tiêu, định vị, chiến lược và giải pháp giá trị, kế hoạch triển khai thực hiện và kế hoạch tài chính.

Pin It

Trên thế giới có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi lập kế hoạch marketing. Về cơ bản, môt bản kế hoạch marketing thường bao gồm các nội dung sau:

A. Tổng quan.

Bối cảnh thị trường. Giới thiệu bối cảnh ra đời của bản kế hoạch marketing. Đánh giá tình hình kinh doanh các năm trước, xác định mục tiêu marketing.

 

 

 

B. Phân tích.

Phân tích vĩ mô và vi mô, tập trung nhấn mạnh các xu hướng, diễn biến bất thường về nhu cầu, đối thủ, nhận diện các thách thức có thể có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

 

C. Phân khúc và xác định thị trường mục tiêu.

Phân khúc thị trường và xác định các phân khúc mục tiêu theo thứ tự ưu tiên, xác định các phân khúc không cạnh tranh.

 

 

 

D. Định vị.

Định vị nhãn hàng/sản phẩm/dịch vụ trong từng phân khúc tương ứng với phân tích định vị các đối thủ.

 

 

 

E. Chiến lược và đề xuất giá trị.

Xác định các định hướng chiến lược then chốt, xây dựng đề xuất giá trị (CVP) cho từng phân khúc, và cụ thể hóa vào marketing mix (4Ps) của từng phân khúc.

 

 

 

F. Kế hoạch thực hiện.

Cụ thể hóa các nội dung của marketing mix thành hành động cụ thể có thể thực thi được, gắn liền với việc phân bổ nguồn lực (nhân lực, thời gian, và ngân sách thực hiện).

 

 

G. Dự báo tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch vốn gắn liền với kế hoạch marketing.

H. Phụ lục.

Các tài liệu, bảng phân tích chi tiết, kế hoạch tung sản phẩm, chiến lược thành phần của marketing mix... đính kèm theo bản kế hoạch marketing.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Pin It

Comments powered by CComment