Ma Trận Giá Trị - Đo Lường Cảm Nhận về Giá Trị

Đỗ Hòa. Công cụ đo lường vị trí dựa trên cảm nhận của khách hàng nhằm mục đích định hướng chiến lược

Pin It

Ma trận giá trị nghiên cứu vị trí của các sản phẩm cùng loại trên thị trường qua nhận thức của khách hàng, từ đó chỉ ra định hướng chiến lược cho sản phẩm để đạt được vị trí thuận lợi hơn.

Giá trị kém hơn.

Sản phẩm rơi vào ô nầy do khách hàng nhận thức giá cao hơn so với lợi ích cảm nhận được từ sản phẩm đó. Sản phẩm thuộc loại đắt so với chất lượng của nó.

Valuematrix

 

Vị trí cao cấp.

Sản phẩm rơi vào ô nầy do khách hàng cảm nhận lợi ích mang lại cao nhưng đồng thời họ cũng cảm nhận rằng giá sản phẩm cũng cao. Sản phẩm cao cấp.

Giá trị tốt hơn.

Sản phẩm rơi vào ô nầy có vị trí đặc biệt thuận lợi, do khách hàng cảm nhận sản phẩm mang lại nhiều lợi ích nhưng lại không cảm thấy giá cao. Sản phẩm thuộc loại tốt nhưng giá không cao.

Vị trí bình dân.

Sản phẩm rơi vào ô nầy do khách hàng cảm nhận sản phẩm có giá thấp và lợi ích mà sản phẩm mang lại cũng thấp. Sản phẩm thuộc loại bình dân.

Sử dụng ma trận giá trị để xác định định hướng chiến lược.

Rơi vào phần bên phải của đường trung bình bao giờ cũng là mục tiêu của các sản phẩm. Trong trường hợp ví dụ trên, Sản phẩm A rơi vào vị trí không thuận lợi vì khách hàng cảm nhận sản phẩm A có phần đắt hơn so với lợi ích mà nó mang lại. Do vậy, Sản phẩm A sẽ cố gắng di chuyển vị trí của mình theo hướng mũi tên đỏ để qua bên phải của đường trung bình cùng bên với các sản phẩm cạnh tranh.


Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com

Pin It

Comments powered by CComment