Glossary of terms used on this site

Giải thích các thuật ngữ chuyên môn trên trang web marketingchienluoc.com.

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
chiến lược giá

Chiến lược giá là kỹ thuật định giá để tối ưu hóa doanh thu, tối ưu hóa lợi nhuận. Và không chỉ thế, định giá đúng giúp xây dựng thương hiệu chứ không làm giảm giá trị thương hiệu.

Author - Super User
Synonyms - pricing strategy
chuỗi giá trị

chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động tương tự như chuỗi cung cấp, nhưng thay vì thể hiện luồng đi của hàng hóa, thì nó thể hiện giá trị, giá trị đóng góp và giá trị thu lại của các bên tham gia vào chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị là cơ sở để phân tích và hoạch định chiến lược kinh doanh dựa trên yêu cầu năng lực và mức lợi nhuận của từng công đoạn.

Author - Super User
Lượt đọc - 485
Synonyms - value chain
CVP

customer value proposition (CVP): đề xuất giá trị (đề xuất giá trị, giải pháp lợi ích cho khách hàng). Còn gọi là lời chào hàng.

Author - Super User
Lượt đọc - 84
Synonyms - CVP,đề xuất giá trị