User đăng nhập

Do cơ sở dữ liệu mới và cũ không tương thích, một số user có thể gặp khó khăn khi đăng nhập và có thể phải cài đặt lại password. Mong mọi người thông cảm.

Comments powered by CComment