Vâng, đó chính là các biển quảng cáo rất sáng tạo. Chỉ có thể dùng từ "sáng tạo" để mô tả các bảng quảng cáo này.

coops paint nationwide 1 

allstate- marina tower

Formula-Bite-Billboard

all you can eat

tylenol-billboard copy copy

panasonic- ear and nose trimmer

the-economist-light-bulbmakers-mark--billboard 1

ImpossibleGoalkeeper

nike tug boat- billboard

Thúy An (tổng hợp).