Kết quả Best Ad Tháng 10 2010

Kết quả Best Ad Tháng 10 2010

Mời các bạn bình chọn Quảng Cáo In Hay Nhất cho Tháng 10 - 2010. 

bank001tech005food012qc016service008service005moblie003bank003food011qc021moblie009tech012food007service004bank006food008tech007moblie006tech006moblie007