Kết quả Best Ad Tháng 09 2010

Kết quả Best Ad Tháng 09 2010

BTC Bình Chọn công bố kết quả bình chọn Tháng 09 2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 10 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 09 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Tác phẩm Printad "VMAX"

đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

Sep 2010

sep011

 

Xin cảm ơn mọi người đã tham gia bình chọn và xin chúc mừng tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức