Kết quả Best Ad Tháng 04 2010

Kết quả Best Ad Tháng 04 2010

Ban Tổ Chức công bố kết thúc đợt bình chọn Tháng 04/2010 và bắt đầu nhận đề cử các tác phẩm tham gia bình chọn Tháng 5 năm 2010.

Kết quả chương trình Bình Chọn Quảng Cáo Hay Nhất Tháng 4 - 2010 theo kết quả bình chọn như sau:

Tác phẩm "X-Men Sáng tạo trong từng thông điệp" của ICP đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và do vậy đạt danh hiệu:

BEST AD OF THE MONTH

Apr 2010

X-Men Sáng tạo trong từng thông điệp

Xin chúc mừng tác phẩm được bình chọn!

Ban Tổ Chức