Nỗi sợ hãi của các em nhỏ trong các kỳ nghỉ.

holidays