customer value proposition: đề xuất giá trị (giải pháp cho khách ...

Ước muốn, mong ...

  Giá trị (hữu hình, vô ...

Người sử dụng, người ...
Load More