Thị trường mục tiêu

Mua lại trực tiếp

Mục tiêu tồn tại

Định giá cho những sự kiện đặc biệt

Điều tra, khảo sát

Ý tưởng tiếp thị xã hội

Văn hóa phụ

Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội