Short-run Average Cost –SAC

Giá thành trung bình trong ngắn hạn