Political-legal environment

Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý