Sản xuất theo công thức của người đặt hàng - Thiết bị gốc