Middle majority

Nhóm (khách hàng) tầng trung đại đa số