Định giá theo phương pháp nhập lãi chiết khấu lên giá bán