Long-run Average Cost – LAC

Chi phí trung bình trong dài hạn