Giảm giá theo chức năng (tính theo từng chức năng, ít chức năng thì giá thấp)