End-user

Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng