Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)