Glossaries

Định giá theo giá trị

Nhà bán sỉ

 

Giá trị (hữu hình, vô hình)

Ước muốn, mong muốn

Người sử dụng, người dùng

Mâu thuẫn hàng dọc

Định giá hai phần