Hiệu ứng chim mồi trong bán hàng 17 Tháng 9 2018 16:26
"Hiệu ứng chim mồi" và loại bỏ chim mồi trong KD 12 Tháng 9 2017 16:05