cung ứng vật tư

  • Đặc trưng của 4 nhóm Dịch vụ chính

    Ngành dịch vụ ngày càng lớn mạnh và phát triển đa dạng. Thế nên, việc phân nhóm giúp chúng ta dễ hình dung và hiểu rõ hơn về đặc trưng trong cách vận hành của từng loại hình dịch vụ.