Bamboo Airways đạt doanh thu gần 1.500 tỷ đồng trong nửa năm 20 Tháng 8 2019 13:10