Trong thời gian gần đây, đã xãy ra một lỗi ngôn ngữ trong quá trình đăng ký thành viên mới, làm cho một số thành viên gặp khó khăn trong khi đăng ký thành viên.

Để tránh bị lỗi nầy, khi đăng ký thành viên bạn cần lưu ý một số điểm sau:

- Mật khẩu PHẢI chứa ít nhất 6 ký tự.

- Mật khẩu PHẢI có ít nhất 1 mẫu tự in hoa (upper case): A, B, C...

- Mật khẩu PHẢI có ít nhất 1 ký tự số (integer): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

- Mật khẩu PHẢI có ít nhất 1 ký hiệu (symbol): !, #, *, ?...

Những yêu cầu trên nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản của người dùng, giảm rủi ro gây ra bởi các công cụ phá hoại.

Ngoài ra, sau khi kích hoạt tài khoản (nhắp vào đường dẫn trên email), bạn cần phải nạp lại trình duyệt (nhấn F5) trước khi đăng nhập vào trang web. Động tác nầy giúp trình duyệt cập nhật trạng thái của bạn (từ chưa kích hoạt sang đã kích hoạt tài khoản).