Một plug-in khác gọn nhẹ hơn giúp bạn xem được HTML5 trên firefox được gọi là "HTML5 Extension for Windows Media Player Firefox Plug-in". Plug-in nầy giúp Windows Media Player của Microsoft có thể mở HTML5 video trên Firefox.

html5Bạn có thể download plug-in nầy tại đây. Nếu bạn nhấn đường dẫn nầy khi đang mở Firefox thì Firefox sẽ tự động nhận ra và sẽ hỏi bạn có muốn cài plug-in nầy hay không? Hãy nhấn "đồng ý" và như vậy là xong. Bạn có thể xem HTML5 video trên Firefox sau khi khởi động lại Firefox.

Lưu ý: Phần mềm nầy được giới thiệu trên trang blog của MSDN thuộc Microsoft. MKTCL chỉ giới thiệu lại như là một chọn lựa cho người dùng, chứ MKTCL không có quan hệ gì với với Microsoft cũng như người sở hữu plug-in nầy.

MKTCL cũng không chịu trách nhiệm gì về việc sử dụng phần mềm nầy cũng như là những hệ quả nếu có do việc sử dụng phần mềm nây gây ra nếu có.