• P. F. Drucker

    "Marketing ... bao phủ toàn bộ họat động kinh doanh. Là tất cả họat động kinh doanh nhìn từ kết quả cuối cùng, tức là từ quan điểm của người tiêu dùng."

VINASOY TẾT 2016 – Phim ngắn MẦM LỘC AN LÀNH

VINASOY TẾT 2016 – Phim ngắn MẦM LỘC AN LÀNH VINASOY TẾT 2016 – Phim ngắn MẦM LỘC AN LÀNH
Watch the video

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến