• P. F. Drucker

    "Marketing ... bao phủ toàn bộ họat động kinh doanh. Là tất cả họat động kinh doanh nhìn từ kết quả cuối cùng, tức là từ quan điểm của người tiêu dùng."

Under Armour - Rule Yourself

Under Armour - Rule Yourself Under Armour - Rule Yourself
Watch the video

Bạn của ngày hôm nay chính là thành quả của quá trình rèn luyện trong thời gian dài đã qua. Hãy xem một quảng cáo ý nghĩa sau.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến