The Lexus Hoverboard: It's here

The Lexus Hoverboard: It's here The Lexus Hoverboard: It's here
Watch the video

Quảng cáo mới này của thương hiệu Lexus đại diện cho sự đổi mới không giới hạn của công nghệ từ trí tưởng tượng của con người.