• P. F. Drucker

    "Marketing ... bao phủ toàn bộ họat động kinh doanh. Là tất cả họat động kinh doanh nhìn từ kết quả cuối cùng, tức là từ quan điểm của người tiêu dùng."

How To Win A Rugby World Cup - Coca-Cola Great Britain

How To Win A Rugby World Cup - Coca-Cola Great Britain How To Win A Rugby World Cup - Coca-Cola Great Britain
Watch the video

How To Win A Rugby World Cup - Coca-Cola Great Britain

Cùng xem thương hiệu Coca-cola chuẩn bị gì để hòa nhập cùng mùa World Cup sắp tới trong chiến dịch quảng cáo sau đây.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến