• Theodore Levitt

    "Không có cái ngành kinh doanh nào gọi là ngành dịch vụ cả. Chỉ có những ngành mà phần dịch vụ đóng góp nhiều hơn hay kém hơn các ngành khác. Mọi người đều làm dịch vụ"

Tổng quan về Bphone trong buổi lễ ra mắt Bphone Bkav

Tổng quan về Bphone trong buổi lễ ra mắt Bphone Bkav Tổng quan về Bphone trong buổi lễ ra mắt Bphone Bkav
Watch the video

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến