• Ted Levitt

    "Sự khác biệt giữa sales và marketing nằm ở chỗ sales bán đi những gì mình có, trong khi marketing thì có những gì khách hàng cần"

Unicef: Hãy chấm dứt bạo hành trẻ em

Unicef: Hãy chấm dứt bạo hành trẻ em Unicef: Hãy chấm dứt bạo hành trẻ em
Watch the video

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến