Adidas - Take it

Adidas - Take it

Ngày hôm qua đã đi qua.

Ngày hôm nay đã sẵn sàng

Hãy hành động và luôn nhớ "Không ai sở hữu được hiện tại". 

 

Adidas - Take it
Watch the video

Ngày hôm qua đã đi qua.

Ngày hôm nay đã sẵn sàng

Hãy hành động và luôn nhớ "Không ai sở hữu được hiện tại".