Những bức ảnh hiện thực như ‘tát nước’ vào mặt người xem