Ebook Pricing - Chiến lược xây dựng giá

Ebook Pricing - Chiến lược xây dựng giá

Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo DN có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động KD có hiệu quả.

Ebook về chiến lược giá

pdfPricing.pdf4.42 MB29/10/2014, 11:22