Auto Paradise Business Plan (Sample)

autoparadiseKế hoạch kinh doanh mẫu (Tiếng Anh). Hoạt động kinh doanh là dịch vụ chăm sóc ô tô tự động và tự chăm sóc. Có thể sử dụng như là một tài liệu tham khảo khi biên soạn kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.

Đăng nhập để tải bản pdf tại đây.  icon Business Plan Sample (Auto Paradise) (234.96 kB 2011-08-17 22:15:27)