Bài học khi đặt tên thương hiệu

Marketing Chiến lược giới thiệu các bạn tham khảo bài học đặt tên cho thương hiệu.

{phocadownload view=file|id=51|target=s}