Kế hoạch kinh doanh 1

Các bạn tham khảo bảng kế hoạch kinh doanh sau:

{phocadownload view=file|id=10|target=s}