sản phẩm

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
sản phẩm

Khi nói "sản phẩm" trong môi trường marketing thì người ta thường nói đến P1 trong marketing mix - Product. Và trong bối cảnh này thì sản phẩm không chỉ có nghĩa là một sản phẩm vật chất, mà có thể là một dịch vụ, hoặc là cả hai sản phẩm cộng với dịch vụ. Hoặc cũng có thể là một giải pháp bao gồm nhiều thành phần khác nhau.

Author - Super User
Lượt đọc - 1970
Synonyms: product