Đỗ Hòa, người sáng lập và phát triển Marketing chiến lược, là Tổng Giám Đốc Công Ty Tư Vấn IME Vietnam, chuyên gia tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý ...
That's All