Chiến Lược

16947 PVN 74b64PVN chưa tìm được đối tác thích hợp để bán cổ phần nắm ở các ngân hàng. Sau khi kế hoạch hợp nhất Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVF) và Ngân hàng Phương Tây (Westernbank) được triển khai, cổ phần nắm giữ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã giảm từ 78% xuống còn 52%.

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

Quan Tâm Cao